جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه چایکنار

قیمت کل : 220ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 250ميليون

1 خواب 63متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, شرقی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه الهیه

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه یازدهم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ارتش جنوبی

قیمت کل : 370ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه زارع

قیمت کل : 380ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه میرداماد

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 81متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 530ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه چایکنار

قیمت کل : 720ميليون

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه خیام

قیمت کل : 1.19ميليارد

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top