جستجوی ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه رضانزاد جنوبی

قیمت کل : 1.326ميليارد

102متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , شرقی غربی دو کله, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه عباسی

قیمت کل : 1.4ميليارد

4 خواب 188متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه پاستور قدیم

قیمت کل : 1.35ميليارد

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه چهارم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه 17 شهریور جدید

قیمت کل : 1.5ميليارد

2 خواب 126متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه امام خمینی

قیمت کل : 1.582ميليارد

سن بنا قدیمی , شرقی غربی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه 17 شهریور جدید

قیمت کل : 1.6ميليارد

2 خواب 126متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه جدیری جنوبی

قیمت کل : 1.7ميليارد

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, شرقی غربی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه توانیر

قیمت کل : 2.3ميليارد

3 خواب 147متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه امام خمینی

قیمت کل : 2.228ميليارد

2 خواب 143متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ویلا شهر

قیمت کل : 20ميليارد

1000متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top