جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه پاستور جدید

قیمت کل : 3.08ميليارد

3 خواب 154متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, شمالی, نما رومی, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه رشدیه

قیمت کل : 4.5ميليارد

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, نما آجر گری, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه هتل مرمر

قیمت کل : 4.2ميليارد

4 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی, نما رومی, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه چهار راه منصور

قیمت کل : 1.65ميليارد

2 خواب 108متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, سه نبش, نما آجر گری, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه رشدیه

قیمت کل : 1.73ميليارد

2 خواب 102متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, جنوبی, نما سنگ, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ولیعصر جنوبی

قیمت کل : 2.9725ميليارد

2 خواب 205متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, جنوبی, نما رومی, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه زعفرانیه

قیمت کل : 950ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, جنوبی, نما آجر گری, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه خ دامپزشکی

قیمت کل : 1.034ميليارد

2 خواب 94متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, جنوبی, نما آجر گری, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه زعفرانیه

قیمت کل : 2.9ميليارد

2 خواب 133متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه چهار راه منصور

قیمت کل : 1.85ميليارد

2 خواب 93متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, سند ششدانك, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top