جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه باغشمال جدید

قیمت کل : 790ميليون

2 خواب 96متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه چهارم, جنوبی, نما سنگ وسفال, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ارتش

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه مارالان

قیمت کل : 675ميليون رهن : 675ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 489ميليون

94متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه زیرزمین, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه عباسی

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, جنوبی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه دمشقیه

قیمت کل : 580ميليون

2 خواب 61متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه پنجم, شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه چهاراه فجر

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 330ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, نما آجر گری, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه استاد شهریار

قیمت کل : 1.962ميليارد

3 خواب 137متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه حافظ

قیمت کل : 2ميليارد

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه کل, شمالی جنوبی دو کله, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top