جستجوی ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 957ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 190متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 970ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 960ميليون

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 996ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 975ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 980ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 990ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 990ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 1ميليارد

350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top