کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 1ميليارد

500متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 15سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مرغ داری جهت فروش در شیراز منطقه خان زنیان

قیمت کل : 1ميليارد

1300متر متر مربع

کاربری مرغ داری, سن بنا 12سال , طبقه سالن, سیستم نقشه مرغداری, غربی, نما ندارد, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاوداری جهت فروش در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : 1ميليارد

2500متر متر مربع

کاربری گاوداری, سن بنا 15سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه گاوداری, شمالی, سند عادي, ...

جزئیات ملک

انباری جهت فروش در شیراز منطقه دروازه قران

قیمت کل : 1ميليارد

750متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 10سال , طبقه سالن, سیستم نقشه انباری, شرقی, نما سیمان, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 1300متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 1ميليارد

1 خواب 800متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 12سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما بلوک, سند عادي, ...

جزئیات ملک

گاوداری جهت فروش در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : 1ميليارد

200متر متر مربع

کاربری گاوداری, سن بنا 10سال , طبقه انباری, سیستم نقشه گاوداری, شمالی, نما سیمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مرغ داری جهت فروش در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : 1ميليارد

1200متر متر مربع

کاربری مرغ داری, سن بنا 4سال , طبقه سالن, سیستم نقشه مرغداری, شمالی, نما بلوک, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : 980ميليون

174متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمینهای محصوری جهت فروش در شیراز منطقه کمربندی

قیمت کل : 960ميليون

200متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه محصوری, جنوبی, نما بلوک, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top