جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مطهری یکم

قیمت کل : 960ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 2طبقه جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه جی10

قیمت کل : 960ميليون

2 خواب 320متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه وحید5

قیمت کل : 960ميليون

2 خواب 128متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی جنوبی شرقی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق اول 3

قیمت کل : 960ميليون

2 خواب 148متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه خاقانی5

قیمت کل : 970ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه بزرگمهر4

قیمت کل : 970ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه نظرمیانی5

قیمت کل : 970ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سه نبش, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 1طبقه جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مشتاق اول3

قیمت کل : 990ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه بزرگمهر4

قیمت کل : 990ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه چهارباغ خواجو3

قیمت کل : 990ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top