جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه بزرگمهر4

قیمت کل : 970ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه چهارباغ خواجو3

قیمت کل : 966ميليون

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه چهارباغ خواجو3

قیمت کل : 987ميليون

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه ابشار6

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 144متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه لاهور4

قیمت کل : 980ميليون

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه نظرمیانی5

قیمت کل : 970ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سه نبش, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 3طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه ابوالحسن اصفهانی3

قیمت کل : 1ميليارد

77متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, دو ممر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم 4

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه وحید5

قیمت کل : 960ميليون

2 خواب 128متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی جنوبی شرقی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق اول 3

قیمت کل : 960ميليون

2 خواب 148متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top