جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه منصور

قیمت کل : 430ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 400ميليون

1 خواب 40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 410ميليون

2 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 418.7ميليون

1 خواب 53متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 425ميليون

1 خواب 39متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 430ميليون

1 خواب 53متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 440ميليون

2 خواب 58متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه چهارم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 446ميليون

1 خواب 47متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 400ميليون

200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه سرباز

قیمت کل : 400ميليون رهن : 40ميليون اجاره : 1.8ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top