جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی-بر صداوسیما

قیمت کل : 425ميليون

2 خواب 141متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 426ميليون

3 خواب 142متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 427ميليون

1 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی غربی دو کله, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی -باغ حوض

قیمت کل : 427ميليون

2 خواب 138متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوب شرقی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 429ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی اباد -بر خ

قیمت کل : 429ميليون

2 خواب 143متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی غربی دو کله, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت محمدی

قیمت کل : 430ميليون

122متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 430ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 430ميليون

3 خواب 152متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 430ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top