جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه شیخ صفی6

قیمت کل : 440ميليون

3 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه روکن الدوله 4

قیمت کل : 440ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه سروش10

قیمت کل : 440ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از ساختمان, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه اراسته 4

قیمت کل : 440ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق اول3

قیمت کل : 440ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه هشت بهشت شرقی4

قیمت کل : 440ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه بزرگمهر4

قیمت کل : 440ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه بزرگمهر4

قیمت کل : 441ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه فردوسی 3

قیمت کل : 430ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه چهارم, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه بزرگمهر4

قیمت کل : 430ميليون

2 خواب 96متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی جنوبی غربی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top