جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 420ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد

قیمت کل : 423ميليون

2 خواب 128متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگشهر

قیمت کل : 424ميليون

2 خواب 111متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 425ميليون

3 خواب 169متر متر مربع

سن بنا 13سال , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه میدان احسان

قیمت کل : 425ميليون

3 خواب 133متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه هفتم, سیستم نقشه 8طبقه, شمالی - شرقی, نما آجر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیرشمالی

قیمت کل : 428ميليون

3 خواب 151متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 429ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت محمدی

قیمت کل : 430ميليون

122متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه شیمی گیاه

قیمت کل : 432ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد

قیمت کل : 433ميليون

2 خواب 131متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top