جستجوی ملک

سوله کارگاهی جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه جاده تهران

رهن : 7ميليون اجاره : 1.6ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 1.95ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 900ميليون

سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه عادل آباد

قیمت کل : 1.2ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 1.9ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه چهارراه زندان

قیمت کل : 1.5ميليارد

70متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 180ميليون

120متر متر مربع

کاربری کارگاه - انباری, سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 60ميليون

150متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top