جستجوی ملک

کارگاه جهت فروش در تبریز منطقه جاده تهران

قیمت کل : 450ميليون

سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه اول جاده مایان

رهن : 10ميليون اجاره : 2.5ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه بر جاده تهران

رهن : 30ميليون اجاره : 1.1ميليون

کاربری انباری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در منطقه اتنهای خیابان نوبنیاد

قیمت کل : 1.4ميليارد

کاربری صنعتی, سن بنا , سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

انباری و کارگاهی جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار ولایت

قیمت کل : 360ميليون

150متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در تبریز منطقه صوفیان

قیمت کل : 300ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شبستر منطقه جاده شانی خان

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

250متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

سوله کارگاهی جهت اجاره,رهن در منطقه شهید بهشتی شمالی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.2ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در تبریز منطقه شهرک سرمایه گذاری خارجی

قیمت کل : 1.6ميليارد

1600متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top