جستجوی ملک

زمین کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارصنایع

رهن : 20ميليون اجاره : 2تومان

کاربری کارگاه, سن بنا , سیستم نقشه محصوری, شمالی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه روستای گچی

قیمت کل : 240ميليون

کاربری کارگاه, سن بنا , سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : کارشناسي

کاربری کارگاه, سن بنا , سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما ندارد, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي

کاربری زمین کارگاهی, سن بنا , سیستم نقشه زمین خالی, غربی, سند عادي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 65ميليون

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما ندارد, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , سیستم نقشه کارگاهی, شمالی, ...

جزئیات ملک

زمین کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 50ميليون اجاره : 7.5ميليون

10متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه دفترکار, سیستم نقشه زمین کارگاهی, غربی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارمدرس

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

16متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 15سال , سیستم نقشه گاراژ, جنوبی, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : کارشناسي

20متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top