جستجوی ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آخمقیه

رهن : 10ميليون اجاره : 450تومان

کاربری کشاورزی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در تبریز منطقه آخمقیه

قیمت کل : 140ميليون

کاربری کشاورزی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در تبریز منطقه کجا آباد

قیمت کل : 340ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در تبریز منطقه جاده آذرشهر

قیمت کل : 500ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در تبریز منطقه سردرود

قیمت کل : 1.5ميليارد

کاربری صنعتی, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 20ميليون اجاره : 2.8ميليون

180متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 550ميليون

180متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 4سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 20ميليون اجاره : 3.8ميليون

300متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 3سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 10ميليون اجاره : 1.8ميليون

100متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 15ميليون اجاره : 2.6ميليون

150متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top