جستجوی ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه جاده کفترک

قیمت کل : 220ميليون رهن : 45ميليون

200متر متر مربع

کاربری انبار, سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 1.15ميليارد رهن : 25ميليون اجاره : 4.5ميليون

200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک سعدی

قیمت کل : 408ميليون

400متر متر مربع

سن بنا قدیمی , سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 180ميليون

120متر متر مربع

کاربری کارگاه - انباری, سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه عادل اباد

قیمت کل : 900ميليون

180متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 60ميليون

150متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 700ميليون

سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه چهار راه زندان

قیمت کل : 1.44ميليارد

300متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی

قیمت کل : 400ميليون

900متر متر مربع

سن بنا , سه نبش, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه چهارراه ریشمک

قیمت کل : 1.1ميليارد

200متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top