جستجوی ملک

زمین کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 10ميليون اجاره : 4ميليون

100متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 400ميليون

370متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 3سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سلطان اباد

رهن : 5ميليون اجاره : 1ميليون

140متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , طبقه سالن, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 270ميليون

180متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

زمین کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 50ميليون اجاره : 7.5ميليون

10متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه دفترکار, سیستم نقشه زمین کارگاهی, غربی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 35ميليون اجاره : 5.2ميليون

450متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

زمین کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 30ميليون اجاره : 8.5ميليون

1500متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه محصوری, غربی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

زمین کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارصنایع

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

کاربری کارگاه, سن بنا , سیستم نقشه محصوری, شمالی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کیان اباد

رهن : 6ميليون اجاره : 750تومان

170متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 5سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما بلوک نما, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه عادل اباد

قیمت کل : 1.575ميليارد

300متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top