جستجوی ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه کهریزسنگ

رهن : 5ميليون اجاره : 1ميليون

کاربری صنعتی - خدمات کشاورزی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی

قیمت کل : 850ميليون

650متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 900ميليون

140متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند تجاري, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شمس

رهن : 100ميليون اجاره : 11ميليون

سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه عدالت جنوبی

قیمت کل : 1.5ميليارد

200متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی

قیمت کل : 850ميليون

650متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عادل آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 4ميليون

300متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی

قیمت کل : 1.2ميليارد

500متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top