جستجوی ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه خ یقطین

قیمت کل : 1ميليارد

257متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه خ یقطین

قیمت کل : 1ميليارد

257متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی

قیمت کل : 400ميليون

900متر متر مربع

سن بنا , سه نبش, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 1.4ميليارد

960متر متر مربع

کاربری تولید مواد غذایی, سن بنا , سیستم نقشه سه طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه میدان مهارت

قیمت کل : 1.3ميليارد

600متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه میدان مهارت

قیمت کل : 1.3ميليارد

600متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی

قیمت کل : 400ميليون

900متر متر مربع

سن بنا , سه نبش, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی

قیمت کل : 360ميليون

280متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه چهار راه زندان

قیمت کل : 1.44ميليارد

300متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی

قیمت کل : 320ميليون

300متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top