جستجوی ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 35ميليون

50متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : کارشناسي

50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 130ميليون

50متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 60ميليون

50متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سنگ, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 135ميليون

50متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 7سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه دروازه قران

رهن : 2ميليون اجاره : 300تومان

70متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 12سال , سیستم نقشه کارگاهی, شرقی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کوزه گری

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

70متر متر مربع

کاربری تعمیرگاه, سن بنا نوساز , طبقه انباری, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارسیاحتگر

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

70متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , طبقه سالن, سیستم نقشه کارگاهی, براصلی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ده پیاله

رهن : 5ميليون اجاره : 1.5ميليون

70متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه سلطان اباد

قیمت کل : کارشناسي

80متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما ندارد, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top