جستجوی ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی

قیمت کل : 360ميليون

280متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 1.08ميليارد

220متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , سند سرقفلي و مالكيت, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه صنعتگر

قیمت کل : 1.116ميليارد

250متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 1.3ميليارد

400متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 1.3ميليارد

400متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه جاده کفترک

قیمت کل : 220ميليون رهن : 45ميليون

200متر متر مربع

کاربری انبار, سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 1.15ميليارد رهن : 25ميليون اجاره : 4.5ميليون

200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک سعدی

قیمت کل : 408ميليون

400متر متر مربع

سن بنا قدیمی , سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 180ميليون

120متر متر مربع

کاربری کارگاه - انباری, سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه عادل اباد

قیمت کل : 900ميليون

180متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top