جستجوی ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی

قیمت کل : 360ميليون

280متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه چهار راه زندان

قیمت کل : 1.44ميليارد

300متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی

قیمت کل : 320ميليون

300متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 4.432ميليارد

347متر متر مربع

سن بنا , سند سرقفلي و مالكيت, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 4.432ميليارد

347متر متر مربع

سن بنا , سند سرقفلي و مالكيت, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 1.3ميليارد

400متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 1.3ميليارد

400متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک سعدی

قیمت کل : 408ميليون

400متر متر مربع

سن بنا قدیمی , سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 1.3ميليارد

400متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 1.3ميليارد

400متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top