جستجوی ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عادل اباد

رهن : 20ميليون اجاره : 2.5ميليون

220متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : کارشناسي

160متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه ده پیاله

قیمت کل : 300ميليون

300متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا قدیمی , طبقه سالن, سیستم نقشه کارگاهی, درب از حیاط, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه عادل اباد

قیمت کل : کارشناسي

150متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه کارگاهی, غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه بزرگ جهت فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : کارشناسي

100متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه محصوری, جنوبی, نما بلوک, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه بزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 20ميليون اجاره : 4ميليون

800متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا قدیمی , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : کارشناسي

20متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه عادل اباد

قیمت کل : کارشناسي رهن : 50ميليون اجاره : 4تومان

300متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا قدیمی , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه عادل اباد

قیمت کل : کارشناسي

280متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , سیستم نقشه کارگاهی, غربی, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي رهن : 20ميليون اجاره : 3.5ميليون

200متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سوله, سیستم نقشه تعمیرگاهی, غربی, نما ندارد, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top