جستجوی ملک

کارگاه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : کارشناسي

4 خواب 1700متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 700ميليون

1800متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, شمالی, نما اجر مدرسه ای, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارنصر

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

1000متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 12سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه کمربندی

قیمت کل : کارشناسي

2000متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , سیستم نقشه کارگاهی, شرقی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه سلطان اباد

قیمت کل : کارشناسي

9000متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 15سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه حجت اباد

قیمت کل : 500ميليون رهن : 25ميليون اجاره : 2ميليون

600متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 850ميليون

650متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 5سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه حجت اباد

رهن : کارشناسي اجاره : کارشناسي

1 خواب 500متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 15سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, غربی, نما سیمان سفید, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پل فسا

رهن : 12ميليون اجاره : 1ميليون

500متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , طبقه سالن, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما ندارد, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده کفترک

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

500متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 5سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شرقی, نما اجر مدرسه ای, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top