جستجوی ملک

زمین کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کمربندی

رهن : 20ميليون اجاره : 1.5ميليون

150متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه محصوری, جنوبی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 20ميليون اجاره : 1.6ميليون

230متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي رهن : 100ميليون اجاره : 20ميليون

700متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه ده پیاله

قیمت کل : 1.3ميليارد

65متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 15سال , طبقه دفترکار, سیستم نقشه محصوری, جنوبی, نما بلوک, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

کارگاه بزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارنصر

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

1250متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 143ميليون

120متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 12سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه بزرگ جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه 20متری امام خمینی

رهن : 20ميليون اجاره : 5ميليون

300متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

زمین کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه دروازه قران

قیمت کل : 840ميليون

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , سیستم نقشه کارگاهی, شرقی, نما بلوک, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : کارشناسي

220متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

300متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top