کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده کفترک

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

500متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 5سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شرقی, نما اجر مدرسه ای, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه جاده کفترک

قیمت کل : کارشناسي رهن : 10ميليون اجاره : 2.5ميليون

500متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه بلوارنصر

قیمت کل : 450ميليون

550متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 20سال , سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کیان اباد

رهن : 10ميليون اجاره : 2.5ميليون

550متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 15سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : کارشناسي

720متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 7سال , سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه حجت اباد

قیمت کل : 1ميليارد رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

720متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند محضري, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : کارشناسي

1 خواب 750متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما اجر مدرسه ای, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه دوکوهک

قیمت کل : کارشناسي

2 خواب 750متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما سیمان سفید, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سیاخ دارنگون

قیمت کل : 180ميليون

750متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 15سال , سیستم نقشه کارگاهی, غربی, سند محضري, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه گویم

قیمت کل : کارشناسي

2 خواب 800متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top