جستجوی ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه جاده کفترک

قیمت کل : 220ميليون رهن : 45ميليون

200متر متر مربع

کاربری انبار, سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 1.15ميليارد رهن : 25ميليون اجاره : 4.5ميليون

200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه چهارراه ریشمک

قیمت کل : 1.1ميليارد

200متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار رحمت

قیمت کل : 840ميليون رهن : 5ميليون اجاره : 2.5ميليون

200متر متر مربع

کاربری تجاری و کارگاهی, سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 1.08ميليارد

220متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , سند سرقفلي و مالكيت, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 1.08ميليارد

220متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , سند سرقفلي و مالكيت, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه صنعتگر

قیمت کل : 1.116ميليارد

250متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه کمربندی زندان

قیمت کل : 450ميليون

250متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه صنعتگر

قیمت کل : 1.116ميليارد

250متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه کمربندی زندان

قیمت کل : 450ميليون

250متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top