جستجوی ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه کوزه گری

قیمت کل : کارشناسي

60متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, سند عادي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 70ميليون

60متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 160ميليون

60متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما بلوک, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارصنایع

رهن : 5ميليون اجاره : 800تومان

60متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سالن, سیستم نقشه کارگاهی, شمالی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کیان اباد

رهن : 5ميليون اجاره : 1.2ميليون

60متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 5سال , طبقه سالن, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پل فسا

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 15سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, شرقی, نما سیمان سفید, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 90ميليون

65متر متر مربع

کاربری مغازه, سن بنا 3سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه مغازه, جنوبی, نما سیمان سفید, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارپاسداران

رهن : 2ميليون اجاره : 1ميليون

65متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 15سال , طبقه سالن, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت رهن در شیراز منطقه بلوارارتش

رهن : 25ميليون

70متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه بلوارارتش

قیمت کل : کارشناسي

70متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه مغازه, جنوبی, نما ندارد, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top