جستجوی ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , سیستم نقشه کارگاهی, شمالی, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه روستای گچی

قیمت کل : 240ميليون

کاربری کارگاه, سن بنا , سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : کارشناسي

کاربری کارگاه, سن بنا , سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما ندارد, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي

کاربری زمین کارگاهی, سن بنا , سیستم نقشه زمین خالی, غربی, سند عادي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 65ميليون

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما ندارد, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 95ميليون

52متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 4سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان سفید, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 55ميليون

55متر متر مربع

کاربری مغازه, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه مغازه, جنوبی, نما سیمان سفید, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه ده پیاله

قیمت کل : کارشناسي

60متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه انباری, سیستم نقشه محصوری, جنوبی, نما سیمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي

60متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا , طبقه سوله, غربی, نما ندارد, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top