جستجوی ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 700ميليون

سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 900ميليون

سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه عادل آباد

قیمت کل : 1.2ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 60ميليون

150متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه عادل اباد

قیمت کل : 900ميليون

180متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 272ميليون

180متر متر مربع

سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه شهرک صنعتی

قیمت کل : 180ميليون

190متر متر مربع

سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 60ميليون

150متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه عادل اباد

قیمت کل : 900ميليون

180متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 272ميليون

180متر متر مربع

سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top