کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : کارشناسي

100متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه محصوری, جنوبی, نما بلوک, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه دوکوهک

قیمت کل : کارشناسي

100متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا , طبقه سوله, غربی, نما ندارد, سند عادي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : کارشناسي

100متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 5سال , طبقه سالن, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه سلطان اباد

قیمت کل : 280ميليون

100متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما ندارد, سند عادي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه بلوارمدرس

قیمت کل : 130ميليون

100متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان سفید, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه کوزه گری

قیمت کل : کارشناسي

100متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا قدیمی , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه حجت اباد

قیمت کل : 45ميليون

100متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 15سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : 700ميليون

100متر متر مربع

کاربری تعمیرگاه, سن بنا 15سال , سیستم نقشه تعمیرگاهی, غربی, نما سیمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 250ميليون

100متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 3سال , طبقه سالن, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 450ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 2تومان

100متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا قدیمی , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top