جستجوی ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک سعدی

قیمت کل : 408ميليون

400متر متر مربع

سن بنا قدیمی , سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

سوله کارگاهی جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه جاده تهران

رهن : 7ميليون اجاره : 1.6ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 1.95ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 900ميليون

سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه عادل آباد

قیمت کل : 1.2ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه خ یقطین

قیمت کل : 1ميليارد

257متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه صنعتگر

قیمت کل : 1.116ميليارد

250متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه کمربندی زندان

قیمت کل : 450ميليون

250متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 1.08ميليارد

220متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , سند سرقفلي و مالكيت, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top