جستجوی ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه شهرک دستغیب

قیمت کل : کارشناسي

140متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه بزرگ جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه جاده کفترک

قیمت کل : کارشناسي رهن : 10ميليون اجاره : 2.5ميليون

500متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

کارگاه بزرگ جهت فروش در شیراز منطقه شهرک دستغیب

قیمت کل : کارشناسي

600متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه بزرگ جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : کارشناسي

865متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 10سال , سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صدرا

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

300متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا قدیمی , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه انباری, شمالی, ...

جزئیات ملک

کارگاه موادغذایی,بهداشتی جهت فروش در شیراز منطقه بلوارنصر

قیمت کل : 450ميليون

550متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

کارگاه بزرگ جهت فروش در شیراز منطقه بلوارنصر

قیمت کل : کارشناسي

70متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه تجاری, جنوبی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه بزرگ جهت فروش در شیراز منطقه حجت اباد

قیمت کل : کارشناسي

400متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 330ميليون

180متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , طبقه بالکن, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : کارشناسي

200متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 7سال , سیستم نقشه انباری, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top