جستجوی ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 10ميليون اجاره : 2.2ميليون

200متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 450ميليون

250متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 4سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 500ميليون

450متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارمدرس

رهن : 10ميليون اجاره : 3ميليون

250متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 280ميليون

180متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

زمین کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه ده پیاله

قیمت کل : 1.244ميليارد

130متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , طبقه دفترکار, سیستم نقشه محصوری, جنوبی, نما اجر نما, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 500ميليون

900متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 916ميليون

500متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

زمین کارگاهی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه ده پیاله

قیمت کل : 990ميليون

کاربری کارگاه, سن بنا , سیستم نقشه زمین خالی, جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

زمین کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارصنایع

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

70متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه محصوری, شمالی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top