جستجوی ملک

کارگاه بزرگ جهت فروش در شیراز منطقه دوکوهک

قیمت کل : کارشناسي

100متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا , طبقه سوله, غربی, نما ندارد, سند عادي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 85ميليون رهن : 5ميليون اجاره : 450تومان

40متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 5سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي

60متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا , طبقه سوله, غربی, نما ندارد, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي

174متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , طبقه سوله, غربی, نما اجر مدرسه ای, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 300ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

200متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه بزرگ جهت فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : کارشناسي

900متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, شرقی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه بزرگ جهت فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : کارشناسي

1000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 20سال , طبقه سوله, شرقی, نما اجر مدرسه ای, سند عادي, ...

جزئیات ملک

کارگاه بزرگ جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

400متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 25سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : کارشناسي

90متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عادل اباد

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

80متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سالن, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top