جستجوی ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارمدرس

رهن : 20ميليون اجاره : 1.2ميليون

90متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, شرقی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه حجت اباد

قیمت کل : 300ميليون رهن : 30ميليون اجاره : 2ميليون

40متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما ندارد, سند عادي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 4ميليون اجاره : 400تومان

44متر متر مربع

کاربری مغازه, سن بنا 3سال , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 30ميليون

92متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, شمالی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي

100متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 12سال , طبقه سالن, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارمدرس

رهن : 10ميليون اجاره : 900تومان

100متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کوزه گری

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

100متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : کارشناسي رهن : 8ميليون اجاره : 800تومان

100متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سالن, سیستم نقشه کارگاهی, شرقی, نما ندارد, سند عادي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه روستای گچی

قیمت کل : کارشناسي رهن : 3ميليون اجاره : 700تومان

100متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه محصوری, جنوبی, نما بلوک, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه دوکوهک

قیمت کل : کارشناسي رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

100متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 12سال , طبقه سالن, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما ندارد, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top