جستجوی ملک

باغ جهت فروش در منطقه صحرای شریف آباد

قیمت کل : 58ميليون

1 خواب

کاربری کشاورزی, سن بنا نوساز , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در منطقه باغ صحرای چقاد

قیمت کل : 100ميليون

1 خواب

کاربری کشاورزی, سن بنا نوساز , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در منطقه شهرضا

قیمت کل : 38ميليون

1 خواب

کاربری کشاورزی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در منطقه جرم افشار

قیمت کل : 350ميليون

1 خواب 175متر متر مربع

کاربری کشاورزی, سن بنا نوساز , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در منطقه شهرضا. سروستان صحرای

قیمت کل : 130ميليون

1 خواب 40متر متر مربع

کاربری کشاورزی, سن بنا نوساز , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در منطقه شهرضا

قیمت کل : 120ميليون

1 خواب

کاربری کشاورزی, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شهرضا منطقه سروستان صحرای شریف اباد چاه انصاری وامیری

قیمت کل : 210ميليون

70متر متر مربع

کاربری کشاورزی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت پیش فروش در شهرضا منطقه کمربندی صحرای چغاد جنب گاوداری رهنمایی

قیمت کل : 280ميليون

1 خواب 140متر متر مربع

کاربری کشاورزی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, دو ممر, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

باغچه جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی - خ رمضانی

قیمت کل : 1.28ميليارد

1 خواب 100متر متر مربع

سن بنا , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 3.5ميليون

کاربری باغ, سن بنا , سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top