جستجوی ملک

باغ جهت فروش در لواسانات

قیمت کل : 4.131ميليارد

سن بنا نوساز , شمالی, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه گلستان

قیمت کل : 2.4ميليارد

350متر متر مربع

سن بنا 8سال , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه چمران

کاربری کشاورزی, سن بنا , دو نبش شمالی, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه چمران

کاربری کشاورزی, سن بنا , دو نبش شمالی, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در نکا منطقه قلعه سر

قیمت کل : 51ميليون

سن بنا نوساز , شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

باغ و زمین زراعی جهت فروش در بجنورد منطقه روستاهای اطراف

قیمت کل : 234ميليون

کاربری کشاورزی, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در بجنورد

قیمت کل : 160ميليون

سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در بجنورد

قیمت کل : 40ميليون

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top