جستجوی ملک

باغ جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : 306ميليون

کاربری کشاورزی, سن بنا , جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : کارشناسي

کاربری باغ, سن بنا , سیستم نقشه باغ, شمالی, نما زمین خالی هست, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه ابپرده

قیمت کل : کارشناسي

کاربری باغ, سن بنا , سیستم نقشه باغ, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه دوکوهک

قیمت کل : کارشناسي

کاربری باغ, سن بنا 10سال , سیستم نقشه باغ, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه کلستان

قیمت کل : کارشناسي

کاربری باغ, سن بنا , سیستم نقشه زمین خالی, شمالی, سند عادي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه کلستان

قیمت کل : کارشناسي

کاربری باغ, سن بنا , سیستم نقشه باغ, شمالی, سند عادي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه شهرک ارین

قیمت کل : 3ميليارد

کاربری مسکونی.تجاری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ شهر جهت فروش در شیراز منطقه سیاخ دارنگون

قیمت کل : کارشناسي

کاربری باغ شهر, سن بنا 7سال , سیستم نقشه باغ شهر, غربی, سند عادي, ...

جزئیات ملک

باغ شهر جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : کارشناسي

کاربری باغ شهر, سن بنا , سیستم نقشه باغ شهر, شمالی, ...

جزئیات ملک

باغ شهر جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : کارشناسي

کاربری باغ شهر, سن بنا 7سال , سیستم نقشه باغ شهر, شمالی, سند عادي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top