جستجوی ملک

باغ شهری جهت فروش در شیراز منطقه کلستان

قیمت کل : کارشناسي

500متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا نوساز , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ شهر, شمالی, سند محضري, ...

جزئیات ملک

باغ شهری جهت فروش در شیراز منطقه گویم

قیمت کل : 1.5ميليون

70متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا نوساز , طبقه سوئیت, سیستم نقشه باغ شهر, شمالی, سند عادي, ...

جزئیات ملک

باغ کشاورزی جهت فروش در شیراز منطقه ابپرده

قیمت کل : کارشناسي

کاربری باغ, سن بنا , سیستم نقشه باغ, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین باغ شهری جهت فروش در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : کارشناسي

کاربری باغ, سن بنا 5سال , سیستم نقشه باغ شهر, شمالی, سند محضري, ...

جزئیات ملک

زمین باغ شهری جهت فروش در شیراز منطقه دوکوهک

قیمت کل : کارشناسي

کاربری باغ, سن بنا 10سال , سیستم نقشه باغ, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ ویلایی جهت فروش در شیراز منطقه بلوارصنایع

قیمت کل : کارشناسي

250متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا 12سال , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ, شمالی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ شهری جهت فروش در شیراز منطقه گویم

قیمت کل : 3.5ميليارد

400متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا نوساز , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ شهر, شمالی, سند محضري, ...

جزئیات ملک

باغ شهری جهت فروش در شیراز منطقه گویم

قیمت کل : 5ميليارد

500متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا نوساز , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ شهر, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ شهری جهت فروش در شیراز منطقه دوکوهک

قیمت کل : کارشناسي

70متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا نوساز , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ ویلایی, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ شهری جهت فروش در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : کارشناسي

300متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا نوساز , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top