جستجوی ملک

باغشهری جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 1.281ميليارد

کاربری باغ, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغچه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 800ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : 2.4ميليارد

350متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا 8سال , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : 195ميليون

کاربری باغ, سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : 500ميليون

کاربری باغ, سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : 550ميليون

کاربری باغ, سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : 1.2ميليارد

کاربری باغ, سن بنا , سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : کارشناسي

کاربری باغ, سن بنا , سند مشاع, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top