جستجوی ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 40ميليون اجاره : 1.25ميليون

3 خواب

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 50ميليون اجاره : 1.8ميليون

3 خواب 190متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک بهشتی

رهن : 30ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 35ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه پل معالی آباد

رهن : 35ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

سن بنا 30سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 40ميليون اجاره : 1تومان

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه هفتم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد

رهن : 50ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا , طبقه نهم, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 30ميليون اجاره : 1.2ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه نیایش

رهن : 45ميليون اجاره : 2.8ميليون

2 خواب 260متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top