جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 250تومان

1 خواب 52متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 40ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 40ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 40ميليون

1 خواب 36متر متر مربع

سن بنا , طبقه زیر همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 40ميليون

1 خواب 44متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 40ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 30ميليون اجاره : 1.2ميليون

1 خواب 54متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 50ميليون

1 خواب 45متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 30ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top