جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 30ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 40ميليون اجاره : 200تومان

1 خواب 50متر متر مربع

سن بنا 12سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 50ميليون اجاره : 4.5ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه دوم, درب از حیاط, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 30ميليون اجاره : 500تومان

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 40ميليون اجاره : 500تومان

1 خواب 65متر متر مربع

سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 50ميليون اجاره : 4.5ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ساحلی غربی

رهن : 50ميليون اجاره : 4.5ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, غربی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top