جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 30ميليون اجاره : 1.3ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 30ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 40ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 64متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه اول, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 30ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 65متر متر مربع

سن بنا 14سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 900تومان

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 30ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 1.8ميليون

1 خواب 40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 30ميليون اجاره : 2ميليون

150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه زیر همکف, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 35ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه زیر همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top