جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه گلدشت حافظ

رهن : 50ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 7سال , ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 50ميليون

2 خواب 103متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد

رهن : 40ميليون اجاره : 1.6ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 40ميليون اجاره : 1.25ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد

رهن : 48ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا , طبقه هشتم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد

رهن : 35ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 1.3ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگشهر

رهن : 50ميليون اجاره : 2.2ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 2.7ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top