جستجوی ملک

سردخانه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلواررحمت

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

140متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 5سال , طبقه سردخانه, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ترمینال

رهن : 50ميليون اجاره : 12ميليون

540متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 15سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

مغازه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 7سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, غربی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

سوله بزرگ صنعتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 50ميليون اجاره : 13ميليون

1000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 12سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله بزرگ صنعتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه دوکوهک

رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

1000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 15سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

سوله بزرگ صنعتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کمربندی

رهن : 30ميليون اجاره : 7ميليون

1000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

مغازه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چهاراه باهنر

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلواررحمت

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 30سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top