جستجوی ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 50ميليون اجاره : 15ميليون

400متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت رهن در شیراز منطقه بلواررحمت

رهن : 50ميليون

90متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 15سال , سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه حجت اباد

قیمت کل : 1ميليارد رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

720متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند محضري, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک دستغیب

قیمت کل : 250ميليون رهن : 30ميليون اجاره : 2.5ميليون

440متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 12سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت رهن در شیراز منطقه شهرک دستغیب

رهن : 40ميليون

150متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 7سال , طبقه سالن, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, ...

جزئیات ملک

سوله جهت رهن,فروش در شیراز منطقه بلوارنصر

قیمت کل : 90ميليون رهن : 30ميليون

130متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, سند عادي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه سلطان اباد

قیمت کل : کارشناسي رهن : 30ميليون اجاره : 1.5ميليون

400متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند عادي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه حجت اباد

قیمت کل : 300ميليون رهن : 30ميليون اجاره : 2ميليون

40متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما ندارد, سند عادي, ...

جزئیات ملک

انباری جهت رهن در شیراز منطقه مرکزشهر

رهن : 35ميليون

150متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 25سال , سیستم نقشه انباری, مرکزشهر, ...

جزئیات ملک

انباری جهت رهن در شیراز منطقه بلوارمدرس

رهن : 40ميليون

200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه انباری, سیستم نقشه مسکونی, جنوبی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top