جستجوی ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه جاده خان زنیان

قیمت کل : 10ميليارد

سن بنا , سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 30ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه میدان احسان

قیمت کل : 28ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 13.5ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 12ميليارد

کاربری فاقد کاربری (خام), سن بنا , سند ملكي, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 13ميليارد

7 خواب 800متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه تریبلکس, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 17.5ميليارد

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سه نبش, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 27ميليارد

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 25ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top