جستجوی ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه آبشار

قیمت کل : 16.06ميليارد

730متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه آبشار دوم6

قیمت کل : 16.06ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه حکیم نظامی5

قیمت کل : 20ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه حکیم نظامی5

قیمت کل : 21ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه آپادانا اول6

قیمت کل : 25ميليارد

4 خواب 1400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ابشار6

قیمت کل : 25.2ميليارد

4 خواب 2520متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه آبشار دوم 6

قیمت کل : 25.5ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مجموعه اداری جهت فروش در اصفهان منطقه مرداویج6

قیمت کل : 26.3ميليارد

1750متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مهراباد4

قیمت کل : 31.5ميليارد

4 خواب 2250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top