جستجوی ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه آپادانا اول6

قیمت کل : 25ميليارد

4 خواب 1400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ابشار6

قیمت کل : 25.2ميليارد

4 خواب 2520متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه آبشار دوم 6

قیمت کل : 25.5ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مجموعه اداری جهت فروش در اصفهان منطقه مرداویج6

قیمت کل : 26.3ميليارد

1750متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 1طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه فردوسی3

قیمت کل : 28ميليارد

650متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مهراباد4

قیمت کل : 31.5ميليارد

4 خواب 2250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه حکیم نظامی5

قیمت کل : 35.5ميليارد

2370متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مهراباد4

قیمت کل : 38.19ميليارد

4020متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سه نبش, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مطهری یکم

قیمت کل : 10.48ميليارد

3 خواب 1310متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , درب از حیاط و ساختمان, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه اذر یکم

قیمت کل : 10.5ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , دو ممر, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top