جستجوی ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مهراباد4

قیمت کل : 31.5ميليارد

4 خواب 2250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه دروازه شیراز6

قیمت کل : 17.8ميليارد

1370متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه حکیم نظامی 5

قیمت کل : 14ميليارد

سن بنا 20سال , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه ابشار 6

قیمت کل : 25ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه پل شیری یکم

قیمت کل : 13.6ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه 22 بهمن4

قیمت کل : 13.3ميليارد

سن بنا 20سال , درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه نیکبخت6

قیمت کل : 14ميليارد

سن بنا 20سال , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه سیمین5

قیمت کل : 20ميليارد

سن بنا 20سال , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه اتوبان صیاد شیرازی

قیمت کل : 10ميليارد

3 خواب 2185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سه نبش, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق4

قیمت کل : 11.4ميليارد

1520متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top