جستجوی ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه آبشار دوم 6

قیمت کل : 25.5ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه وحید6

قیمت کل : 12ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , دو ممر, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مرداویج6

قیمت کل : 12.24ميليارد

3 خواب 1360متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی غربی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه آبشار

قیمت کل : 16.06ميليارد

730متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه حکیم نظامی5

قیمت کل : 35.5ميليارد

2370متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه آپادانا دوم6

قیمت کل : 12.6ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه حکیم نظامی5

قیمت کل : 21ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه سیمین13

قیمت کل : 22ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه سیمین13

قیمت کل : 12.6ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه توحید5

قیمت کل : 11ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top