جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی شمال

قیمت کل : 140ميليون

12متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه اول, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی شمال

قیمت کل : 300ميليون

23متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه اول, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی شمال

قیمت کل : 70ميليون

9متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه اول, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی شمال

قیمت کل : 300ميليون

13متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه همکف, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی شمال

قیمت کل : 520ميليون

12متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه همکف, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی شمال

قیمت کل : 165ميليون

12متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه اول, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی شمال

قیمت کل : 550ميليون

12متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی شمال

قیمت کل : 140ميليون

12متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه اول, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در بجنورد

رهن : 3ميليون اجاره : 600تومان

18متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در بجنورد منطقه امام خمینی شمال

قیمت کل : 950ميليون

17متر متر مربع

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top