جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در بجنورد منطقه زمینهای ولیزاده

قیمت کل : 250ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 10تومان

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 400ميليون

75متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما ندارد, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

مغازه تجاری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 3ميليون اجاره : 400تومان

40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 1سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, جنوبی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

مغازه کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 580ميليون

80متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

مغازه تجاری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 10ميليون اجاره : 3ميليون

85متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 5سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

مغازه تجاری جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 380ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 2سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, شمالی, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

مغازه کارگاهی جهت رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 20ميليون

40متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 5سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

مغازه کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 140ميليون

20متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 4سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

مغازه کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 265ميليون

50متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 4سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

مغازه تجاری جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 700ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 4سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, جنوبی, نما آجر گری, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top