جستجوی ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه مطهری جنوبی

قیمت کل : 720ميليون

سن بنا , درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه نادر

قیمت کل : 350ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

منزل کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 650ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 5.6ميليارد

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه سیاحتگر

قیمت کل : 550ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 624ميليون

سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 840ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 450ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, نما سنگ, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

قیمت کل : 2ميليارد

4 خواب

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, نما آجرنما, سند ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top