جستجوی ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه افسریه 20 متری

قیمت کل : 1.8ميليارد

1 خواب

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه دوطبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه افسریه 20 متری

قیمت کل : 4ميليارد

1 خواب

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 18سال , سیستم نقشه دوطبقه, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه افسریه خیابان 24

قیمت کل : 1.2ميليارد

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه افسریه 20 متری

قیمت کل : 2.2ميليارد

1 خواب 96متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 25سال , شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه افسریه خ 42

قیمت کل : 580ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 28سال , سیستم نقشه دوطبقه, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه افسریه خیابان 32

قیمت کل : 550ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 28سال , سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه افسریه خ 45

قیمت کل : 750ميليون

1 خواب

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 25سال , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه افسریه خیابان ۴۵ و ۴۶ دو کله

قیمت کل : 650ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 19سال , سیستم نقشه سه طبقه, شمالی جنوبی دو کله, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه افسریه خیابان ۳۱ بین دوم و سوم

قیمت کل : 1.1ميليارد

1 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه افسریه خیابان ۳۹

قیمت کل : 700ميليون

1 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top