جستجوی ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 5ميليارد

8 خواب 450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 1.42ميليارد

3 خواب 180متر متر مربع

سن بنا 25سال , درب از حیاط, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 950ميليون

3 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 25سال , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فلکه گاز

قیمت کل : 1.892ميليارد

3 خواب

سن بنا 25سال , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 580ميليون

1 خواب

سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت پیش فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 12ميليارد

3 خواب

سن بنا , دوبر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 2.5ميليارد

3 خواب

سن بنا 12سال , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 3ميليون

2 خواب

سن بنا , درب از حیاط, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 540ميليون

سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 4.75ميليارد

4 خواب

سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top