جستجوی ملک

گاراژ جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 7ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 3.3ميليارد

سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 1.25ميليارد

سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر - یقطین

قیمت کل : 3.31ميليارد

سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 10ميليارد

کاربری تجاری و کارگاهی, سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : 4.933ميليارد

سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 15ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 700ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر - خ یقطین

قیمت کل : 1ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top