جستجوی ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 35ميليون اجاره : 3ميليون

50متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا 20سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه گاراژ, غربی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت فروش در شیراز منطقه عادل اباد

قیمت کل : 800ميليون

55متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا 25سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه گاراژ, غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه بلوارنصر

قیمت کل : کارشناسي رهن : کارشناسي اجاره : کارشناسي

60متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا قدیمی , طبقه سایبان, سیستم نقشه محصوری, شرقی, سند عادي, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي

60متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, غربی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلواررحمت

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

60متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, جنوبی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : کارشناسي رهن : 25ميليون اجاره : کارشناسي

60متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا 20سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, سند مشاء, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت فروش در شیراز منطقه بلوارمدرس

رهن : 10ميليون اجاره : 3ميليون

70متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا 30سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, جنوبی, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

80متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا قدیمی , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه محصوری, غربی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت فروش در شیراز منطقه بلوارمدرس

قیمت کل : کارشناسي رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

80متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, براصلی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 10ميليون اجاره : 3.5ميليون

80متر متر مربع

کاربری تعمیرگاه, سن بنا 30سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه گاراژ, غربی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top