جستجوی ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ترمینال

رهن : 20ميليون اجاره : 3.5ميليون

100متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا 25سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, غربی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارارتش

رهن : 15ميليون اجاره : 4ميليون

100متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, شمالی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه دروازه قران

رهن : 15ميليون اجاره : 2ميليون

110متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, شرقی, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت فروش در شیراز منطقه بلوارمدرس

قیمت کل : کارشناسي

120متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه انباری, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : 5ميليارد رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

120متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا قدیمی , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, براصلی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي

15متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا 30سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه گاراژ, غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت فروش در شیراز منطقه مرکزشهر

قیمت کل : کارشناسي

15متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه گاراژ, مرکزشهر, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه دوکوهک

رهن : 10ميليون اجاره : 900تومان

15متر متر مربع

کاربری زمین محصوری, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه محصوری, غربی, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي

15متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه بلوارارتش

قیمت کل : کارشناسي

15متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا 30سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه گاراژ, مرکزشهر, نما ندارد, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top