جستجوی ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي

کاربری گاراژ, سن بنا 30سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه گاراژ, غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي

کاربری گاراژ, سن بنا 30سال , سیستم نقشه گاراژ, غربی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي

کاربری گاراژ, سن بنا , طبقه مغازه, سیستم نقشه گاراژ, غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارمدرس

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

کاربری تجاری, سن بنا 25سال , سیستم نقشه گاراژ, جنوبی, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارمدرس

رهن : 50ميليون اجاره : 5.5ميليون

کاربری تجاری, سن بنا 30سال , سیستم نقشه محصوری, جنوبی, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلواررحمت

رهن : 10ميليون اجاره : 2.5ميليون

کاربری انباری, سن بنا 30سال , سیستم نقشه گاراژ, جنوبی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت فروش در شیراز منطقه بلوارمدرس

قیمت کل : کارشناسي

120متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه انباری, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : 5ميليارد رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

120متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا قدیمی , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, براصلی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي رهن : 40ميليون اجاره : 12ميليون

1 خواب 150متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سالن, سیستم نقشه گاراژ, غربی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 20ميليون اجاره : 6ميليون

150متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, غربی, نما ندارد, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top