جستجوی ملک

گاراژبزرگ جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

80متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا قدیمی , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه محصوری, غربی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت فروش در شیراز منطقه بلوارمدرس

قیمت کل : کارشناسي رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

80متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, براصلی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 10ميليون اجاره : 3.5ميليون

80متر متر مربع

کاربری تعمیرگاه, سن بنا 30سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه گاراژ, غربی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه دروازه قران

رهن : 2ميليون اجاره : 1.8ميليون

100متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا 30سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, شرقی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلواررحمت

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

100متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه دفترکار, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت فروش در شیراز منطقه بلوارارتش

قیمت کل : کارشناسي

100متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سالن, سیستم نقشه گاراژ, جنوبی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت فروش در شیراز منطقه بلوارنصر

قیمت کل : کارشناسي

100متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا 25سال , طبقه سوله, سیستم نقشه گاراژ, شرقی, نما ندارد, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت فروش در شیراز منطقه بلوارنصر

قیمت کل : کارشناسي

100متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه گاراژ, شرقی, نما ندارد, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي

100متر متر مربع

کاربری تعمیرگاه, سن بنا 30سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, غربی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت فروش در شیراز منطقه ترمینال

قیمت کل : 1.84ميليارد

100متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه گاراژ, غربی, نما سیمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top