جستجوی ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه دروازه قران

قیمت کل : کارشناسي

100متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, شرقی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه بلوارنصر

قیمت کل : کارشناسي

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, جنوبی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مرکزشهر

رهن : 5ميليون اجاره : 1.8ميليون

100متر متر مربع

کاربری تعمیرگاه, سن بنا 30سال , طبقه سالن, سیستم نقشه گاراژ, مرکزشهر, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ترمینال

رهن : 20ميليون اجاره : 3.5ميليون

100متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا 25سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, غربی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارارتش

رهن : 15ميليون اجاره : 4ميليون

100متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, شمالی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه دروازه قران

رهن : 15ميليون اجاره : 2ميليون

110متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, شرقی, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي

200متر متر مربع

کاربری تعمیرگاه, سن بنا قدیمی , طبقه مغازه, سیستم نقشه گاراژ, مرکزشهر, نما کنیتکس, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

200متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, غربی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : کارشناسي

200متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا قدیمی , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, شرقی, نما سیمان سفید, سند عادي, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 60ميليون اجاره : 15ميليون

200متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه گاراژ, غربی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top