جستجوی ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی

قیمت کل : 650ميليون

500متر متر مربع

سن بنا نوساز , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی

700متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , نما آجر تراش, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی

قیمت کل : 800ميليون

750متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی

1800متر متر مربع

کاربری تولیدی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی

قیمت کل : 3.5ميليارد

2000متر متر مربع

کاربری تولیدی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه عدالت

قیمت کل : 11ميليارد

3700متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , سه نبش, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار عدالت

قیمت کل : 5.28ميليارد

4098متر متر مربع

سن بنا , سه نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : کارشناسي

4600متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 3سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

2 خواب 6000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شرقی, نما اجر مدرسه ای, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top