جستجوی ملک

کارخانه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آذر شهر

رهن : 12ميليون اجاره : 3.1ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه اتوبان کسائی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.8ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارخانه صنعتی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : کارشناسي

200متر متر مربع

کاربری کانیهای غیره فلزی, سن بنا 12سال , طبقه سازه فلزی, سیستم نقشه کارخانه ای, شمالی, نما بلوک, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه جاده تهران

رهن : 100ميليون اجاره : 12ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه شهرک سلیمی

رهن : 300ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه سراهی اهر

رهن : 20ميليون اجاره : 8ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در تبریز منطقه جاده جزیره اسلامی

قیمت کل : 5ميليارد

کاربری صنعتی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در تبریز منطقه باغ معروف

قیمت کل : 720ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در تبریز منطقه باغ معروف

قیمت کل : 480ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top