جستجوی ملک

کارخانه جهت فروش در تهران

سن بنا نوساز , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کارخانه موادغذایی,بهداشتی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 2.7ميليارد

800متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 5سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارخانه موادغذایی,بهداشتی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 700ميليون

800متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 12سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارخانه موادغذایی,بهداشتی جهت فروش در شیراز منطقه دروازه قران

قیمت کل : 1.1ميليارد

700متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در پاکدشت (پلشت)

قیمت کل : 550ميليون

600متر متر مربع

سن بنا نوساز , غربی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کارخانه صنعتی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 1.4ميليارد

1600متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارخانه صنعتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه دروازه قران

قیمت کل : 1ميليارد رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

1100متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شرقی, نما سیمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه بلوار شفق

قیمت کل : 3ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

کارخانه وکارگاه جهت فروش در منطقه روستای دنگیزک

قیمت کل : 250ميليون

350متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top