جستجوی ملک

کارخانه جهت رهن, در شهرری منطقه د. ز

1 خواب

سن بنا نوساز , غربی, سند وکالتی, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت پیش فروش در شهرری منطقه د. ز

1 خواب

سن بنا نوساز , غربی, سند وکالتی, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت اجاره در شهرری منطقه د. ز

1 خواب

سن بنا نوساز , غربی, سند وکالتی, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت رهن,فروش در شهرری منطقه د. ز

1 خواب

سن بنا نوساز , غربی, سند وکالتی, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه نرسیده ب زرقان

قیمت کل : 5ميليارد

1500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سند اوقافي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top