جستجوی ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی

قیمت کل : 3.5ميليارد

2000متر متر مربع

کاربری تولیدی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار عدالت

قیمت کل : 5.28ميليارد

4098متر متر مربع

سن بنا , سه نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی

قیمت کل : 800ميليون

750متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه عدالت

قیمت کل : 11ميليارد

3700متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , سه نبش, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت اجاره,فروش,معاوضه در لاسجرد

قیمت کل : 1ميليارد رهن : 300ميليون

1100متر متر مربع

سن بنا نوساز , سه نبش, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کارخانه موادغذایی,بهداشتی جهت فروش در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : 1.7ميليارد

1630متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

کارخانه صنعتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ویژه اقتصادی

رهن : 100ميليون اجاره : 12ميليون

1000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

کارخانه موادغذایی,بهداشتی جهت فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 900ميليون

500متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا نوساز , طبقه سالن, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما سرامیک, ...

جزئیات ملک

کارخانه موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مرکزشهر

رهن : 100ميليون اجاره : 11ميليون

250متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 30سال , طبقه سالن, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top