جستجوی ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی

قیمت کل : 3.5ميليارد

2000متر متر مربع

کاربری تولیدی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی

قیمت کل : 3.5ميليارد

2000متر متر مربع

کاربری تولیدی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی

قیمت کل : 3.5ميليارد

2000متر متر مربع

کاربری تولیدی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی

قیمت کل : 650ميليون

500متر متر مربع

سن بنا نوساز , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی

قیمت کل : 650ميليون

500متر متر مربع

سن بنا نوساز , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی

قیمت کل : 650ميليون

500متر متر مربع

سن بنا نوساز , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی

700متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , نما آجر تراش, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی

700متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , نما آجر تراش, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top