جستجوی ملک

کارخانه جهت اجاره در شیراز منطقه کفترک

اجاره : 5ميليون

1500متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی

قیمت کل : 650ميليون

1400متر متر مربع

سن بنا , دو نبش, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت حافظ

قیمت کل : 100ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی

قیمت کل : 540ميليون

340متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی

قیمت کل : 230ميليون

600متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top