جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,معاوضه در شیراز منطقه بربلوار جمهوری

رهن : 200ميليون اجاره : 7ميليون

75متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 200ميليون اجاره : 7ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 80ميليون اجاره : 8ميليون

2 خواب 40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 2ميليارد رهن : 200ميليون اجاره : 7ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 1سال , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 80ميليون اجاره : 7ميليون

1 خواب 120متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرگاز

رهن : 60ميليون اجاره : 7ميليون

230متر متر مربع

کاربری ورزشی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 35ميليون اجاره : 7ميليون

1 خواب 43متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 3سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 35ميليون اجاره : 7ميليون

56متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 35ميليون اجاره : 7ميليون

1 خواب 43متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 35ميليون اجاره : 7ميليون

1 خواب 43متر متر مربع

سن بنا 3سال , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top