جستجوی ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم

قیمت کل : 6.84ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه ابوریحان

قیمت کل : 6ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم

قیمت کل : 20ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه شهید کشوری

قیمت کل : 588ميليارد

کاربری کشاورزی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه بهارستان

قیمت کل : 2ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه شهرک سلامت

قیمت کل : 600ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه سپهسالار

قیمت کل : 15ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم

قیمت کل : 4ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در اصفهان منطقه ãäØÞå 12

قیمت کل : 2.7ميليارد

193متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم

قیمت کل : 5.5ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top