جستجوی ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم

قیمت کل : 100ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سه نبش, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم

قیمت کل : 1.96ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سه نبش, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مرق

قیمت کل : 13ميليارد

کاربری مسکونی تجاری, سن بنا , سند تك برگ سند, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم

قیمت کل : 1ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , شرقی غربی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم

قیمت کل : 875ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم

قیمت کل : 2.5ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , دو نبش جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم

قیمت کل : 335ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم

قیمت کل : 300ميليون

کاربری کشاورزی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه آبشار

قیمت کل : 32ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در اصفهان منطقه پل شیری

قیمت کل : 6ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سه نبش, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top